1 / 8
Barber shop, Faizabad (Uttar Pradesh, India)
2 / 8
Bundi Utsav Festival, Bundi (Rajasthan, India)
3 / 8
Greengrocer, Bidar (Karnataka, India)
4 / 8
Basket shop, Jodhpur (Rajasthan, India)
5 / 8
Supermarket, Srinagar (Jammu and Kashmir, India)
6 / 8
Bundi Utsav Festival, Bundi (Rajasthan, India)
7 / 8
Maha Kumbh Mela 2013, Allahabad (Uttar Pradesh, India)
8 / 8
Sadu (holy man), Orcha (Madhya Pradesh, India)